dealavo
 • Statut

Předpisy - LABORPRO.PL

OBSAH:

OBECNÁ USTANOVENÍ
ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
PODMÍNKY UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
ZPŮSOBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY ZA PRODUKT
CENA, ZPŮSOB A TERMÍN DODÁNÍ A ODBĚRU PRODUKTU
REKLAMACE VÝROBKU (BEZ OHLEDU NA KDEJNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ OD 25.12.2014)
MIMO SOUDNÍ ZPŮSOBY VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A VYHLEDÁVÁNÍ REKLAMACE A PRAVIDLA PŘÍSTUPU K TĚMTO POSTUPŮM
PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (POKUPNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ OD 25. PROSINCE 2014)
USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PODNIKATELŮ
OSOBNÍ ÚDAJE V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Internetový obchod LABORPRO.PL se stará o práva spotřebitelů. Spotřebitel se nemůže vzdát práv, která mu přiznává zákon o právech spotřebitele. Ustanovení smluv méně výhodná pro spotřebitele než ustanovení zákona o právech spotřebitele jsou neplatná a místo nich se použijí ustanovení zákona o právech spotřebitele. Ustanovení těchto nařízení proto nemají za cíl vyloučit nebo omezit jakákoli práva spotřebitelů podle kogentních ustanovení zákona a jakékoli případné pochybnosti by měly být vysvětleny ve prospěch spotřebitele. V případě jakéhokoli nesouladu ustanovení těchto nařízení s výše uvedenými ustanoveními budou mít tato ustanovení přednost a měla by být uplatněna.

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

  Internetový obchod dostupný na internetové adrese LABORPRO.PL provozují Dorota Falborska, Izabela Dylewska, Sławomir Pożycki, podnikající pod názvem Euro-Fryz s.c. Dorota Falborska, Izabela Dylewska, Sławomir Pożycki zapsáni do Centrálního registru a informací o hospodářské činnosti Polské republiky vedeného ministrem příslušným pro hospodářství, kteří mají: adresu místa podnikání a adresu pro doručování: 91-316 Łódź, ul. . Warmińska 1a, NIP 726-23-93-168, REGON 472909905, e-mailová adresa: dystrybucja@laborpro.pl, telefonní číslo: 790301333
  Tato Pravidla jsou určena jak spotřebitelům, tak podnikatelům využívajícím Internetový obchod (kromě bodu 9 Pravidel, který je určen pouze podnikatelům).
  Správcem osobních údajů zpracovávaných v Internetovém obchodě v souvislosti s implementací ustanovení těchto Pravidel je Prodávající. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely, v rozsahu a na základě důvodů a zásad uvedených v zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných na webových stránkách internetového obchodu. Zásady ochrany osobních údajů obsahují především pravidla týkající se zpracování osobních údajů Správcem v Internetovém obchodě, včetně důvodů, účelů a rozsahu zpracování osobních údajů a práv subjektů údajů, dále informace o používání cookies a analytické nástroje v online obchodě. Používání internetového obchodu, včetně provádění nákupů, je dobrovolné. Stejně tak poskytnutí osobních údajů Příjemcem služby nebo Zákazníkem pomocí Internetového obchodu je dobrovolné, s výhradou výjimek uvedených v zásadách ochrany osobních údajů (uzavření smlouvy a zákonné povinnosti Prodávajícího).
  1. Definice:
   PRACOVNÍ DEN – jeden den od pondělí do pátku, kromě státních svátků.
   REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ – formulář dostupný v internetovém obchodě, který vám umožňuje vytvořit účet.
   OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ – Elektronická služba, interaktivní formulář dostupný v Internetovém obchodě, který umožňuje zadat Objednávku, zejména přidáním Produktů do elektronického košíku a upřesněním podmínek kupní smlouvy, včetně způsobu doručení a platby.
   ZÁKAZNÍK - (1) fyzická osoba způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu a v případech stanovených obecně platnými předpisy i fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům; (2) právnická osoba; nebo (3) organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává právní způsobilost; - která uzavřela nebo zamýšlí uzavřít kupní smlouvu s prodávajícím.
   OBČANSKÝ ZÁKONÍK – zákon o občanském zákoníku ze dne 23. dubna 1964 (Sbírka zákonů 1964 č. 16, položka 93, ve znění pozdějších předpisů).
   ÚČET - Elektronická služba, označená individuálním jménem (loginem) a heslem poskytnutým Příjemcem služby, soubor zdrojů v ICT systému Poskytovatele služeb, ve kterých jsou údaje poskytnuté Příjemcem služby a informace o Objednávkách jím zadaných v Online Obchod se shromažďují.
   NEWSLETTER – Elektronická služba, elektronická distribuční služba poskytovaná poskytovatelem služeb prostřednictvím e-mailu, která umožňuje všem příjemcům služeb, kteří ji využívají, automaticky dostávat od poskytovatele služeb cyklický obsah následujících vydání newsletteru obsahující informace o produktech, novinkách a akcích v internetový obchod.
   PRODUKT – movitá věc dostupná v internetovém obchodě, která je předmětem kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodejcem.
   PŘEDPISY – tato pravidla internetového obchodu.
   ONLINE OBCHOD  – internetový obchod poskytovatele služeb dostupný na internetové adrese: www.milkshakeshop.pl
   PRODEJCE; POSKYTOVATEL SLUŽEB - Dorota Falborska, Izabela Dylewska, Sławomir Pożycki, provozující podnikatelskou činnost pod jménem Dorota Falborska, Izabela Dylewska, Sławomir Pożycki, zapsaná v Centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti Polské republiky vedeném ministrem příslušným pro hospodářství, mající: adresu místa podnikání a doručovací adresu: 91-316 Łódź, ul. Warmińska 1a, NIP 726-23-93-168, REGON: 472909905, e-mailová adresa: kontakt@milkshakeshop.pl  telefonní číslo: 790301333
   PRODEJNÍ SMLOUVA – smlouva o prodeji Produktu uzavřená nebo uzavřená mezi Zákazníkem a Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu.
   ELEKTRONICKÁ SLUŽBA – služba poskytovaná elektronicky Poskytovatelem služby Příjemci služby prostřednictvím Internetového obchodu.
   PŘÍJEMCE SLUŽBY - (1) fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům a v případech stanovených obecně platnými předpisy i fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům; (2) právnická osoba; nebo (3) organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává právní způsobilost; - používání nebo úmysl používat Elektronickou službu.
   ZÁKON O PRÁVECH SPOTŘEBITELE, ZÁKON – zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (Sbírka zákonů z roku 2014, položka 827, ve znění pozdějších předpisů)
   OBJEDNÁVKA  – prohlášení zákazníka o záměru odeslané prostřednictvím formuláře objednávky a zaměřené přímo na uzavření smlouvy o prodeji produktu s prodejcem.
 1. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

  V online obchodě jsou k dispozici následující elektronické služby: účet, objednávkový formulář a newsletter.
  Účet – použití Účtu je možné po dokončení celkem tří po sobě jdoucích kroků Příjemcem služby – (1) vyplnění Registračního formuláře, (2) kliknutí na pole „Vytvořit účet“ a (3) potvrzení ochoty vytvořit účet kliknutím na potvrzovací odkaz automaticky zaslaný na zadanou e-mailovou adresu. V Registračním formuláři je nutné, aby Příjemce služby uvedl tyto údaje Příjemce služby: jméno a příjmení/název firmy, adresa (ulice, číslo domu/bytu, PSČ, město, stát), e-mailová adresa , kontaktní telefonní číslo a heslo. V případě Příjemců služeb, kteří nejsou spotřebiteli, je také nutné uvést název společnosti a číslo NIP.
  Služba Elektronický účet je poskytována bezplatně na dobu neurčitou. Příjemce služby má možnost kdykoli a bez udání důvodu smazat Účet (odstoupení od Účtu) zasláním příslušné žádosti Poskytovateli služby, zejména prostřednictvím e-mailu na adresu: kontakt@milkshakeshop .pl nebo písemně na následující adresu: ul. Warmińska 1a, 91-316 Łódź
  Objednávkový formulář – používání Objednávkového formuláře začíná okamžikem, kdy Zákazník přidá první Produkt do elektronického košíku v Internetovém obchodě. Zadání objednávky proběhne poté, co zákazník provede celkem dva po sobě jdoucí kroky – (1) po vyplnění Objednávkového formuláře a (2) kliknutím na webové stránky Internetového obchodu po vyplnění Objednávkového formuláře „Objednávka s povinností platby“ – do té doby , je možné zadané údaje upravovat (pro tento účel se řiďte zobrazenými zprávami a informacemi dostupnými na stránkách Internetového obchodu). V Objednávkovém formuláři je nutné, aby Zákazník uvedl následující údaje týkající se Zákazníka: jméno a příjmení/název firmy, adresa (ulice, číslo domu/bytu, PSČ, město, stát), e-mailová adresa, kontakt telefonní číslo a údaje týkající se kupní smlouvy: Produkt(y), množství Produktu(ů), místo a způsob dodání Produktu(ů), způsob platby. V případě Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, je také nutné uvést název společnosti a číslo NIP.
    1. Elektronická služba objednávkového formuláře je poskytována zdarma a je jednorázové povahy a končí okamžikem, kdy je prostřednictvím ní zadána Objednávka nebo když Zákazník přestane zadávat Objednávku jejím prostřednictvím dříve.
     Newsletter – k používání Newsletteru dojde po zadání e-mailové adresy v záložce „Newsletter“ viditelné na webových stránkách internetového obchodu, na kterou mají být zasílána následující vydání Newsletteru a kliknutí na pole „Přihlásit se k odběru“. Můžete se také přihlásit k odběru Newsletteru zaškrtnutím příslušného políčka při vytváření Účtu - při vytvoření Účtu je Příjemce služby přihlášen k odběru Newsletteru.
     Elektronická služba Newsletter je poskytována bezplatně na dobu neurčitou. Příjemce služby má možnost kdykoli a bez udání důvodu se z odběru Newsletteru odhlásit (odstoupení od Newsletteru) zasláním příslušné žádosti Poskytovateli služby, zejména prostřednictvím e-mailu na adresu: sklep@nazwasklepu. .pl nebo písemně na adresu: ul. Příklad 3c/5, 82-200 Například.
     Technické požadavky nezbytné pro spolupráci s ICT systémem používaným Poskytovatelem služby: (1) počítač, notebook nebo jiné multimediální zařízení s přístupem na internet; (2) přístup k e-mailu; (3) webový prohlížeč: Mozilla Firefox verze 11.0 a vyšší nebo Internet Explorer verze 7.0 a vyšší, Opera verze 7.0 a vyšší, Google Chrome verze 12.0.0 a vyšší; (4) doporučené minimální rozlišení obrazovky: 1024x768; (5) umožnění možnosti ukládání cookies a Javascriptu ve webovém prohlížeči.
     Příjemce služby je povinen používat Internetový obchod v souladu se zákonem a dobrými mravy, s ohledem na respektování osobnostních práv a autorských práv a duševního vlastnictví Poskytovatele služby a třetích osob. Příjemce služby je povinen zadat údaje odpovídající skutečnosti. Příjemce služby má zakázáno poskytovat nezákonný obsah.
   1. Reklamační řád:
    Stížnosti související s poskytováním Elektronických služeb Poskytovatelem služeb a jiné stížnosti související s provozováním Internetového obchodu (vyjma reklamačního řádu Produktu, který je uveden v bodech 6 a 7 Pravidel) může podávat Příjemce služby, například:
    písemně na adresu: ul. Warmińska 1a, 91-316
    v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na adresu: dystrybucja@laborpro.pl
    Zákazníkovi se doporučuje, aby v popisu reklamace uvedl: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druh a datum nesrovnalosti; (2) požadavky zákazníka; a (3) kontaktní údaje stěžovatele – to usnadní a urychlí posouzení stížnosti ze strany poskytovatele služeb. Požadavky uvedené v předchozí větě jsou pouze doporučením a nemají vliv na účinnost reklamací podaných bez doporučeného popisu reklamace.
    Reakce na reklamaci ze strany Poskytovatele služeb probíhá neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne jejího podání.
 1. PODMÍNKY UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  K uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím dojde poté, co zákazník provede objednávku pomocí objednávkového formuláře v internetovém obchodě v souladu s bodem 2.1.2 Pravidel.
  Cena produktu uvedená na webových stránkách internetového obchodu je uvedena v polských zlotých a zahrnuje daně. Celková cena včetně daní Produktu, který je předmětem Objednávky, jakož i náklady na dodání (včetně poplatků za dopravu, doručení a poštovné) a další náklady, a pokud výši těchto poplatků nelze určit - o povinnosti uhradit je, je Zákazník informován na webových stránkách Internetového obchodu při zadávání objednávky, včetně toho, kdy Zákazník projeví vůli být vázán kupní smlouvou.
  Postup pro uzavření kupní smlouvy v internetovém obchodě pomocí objednávkového formuláře
  K uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím dojde poté, co zákazník provede objednávku v internetovém obchodě v souladu s bodem 2.1.2 Pravidel.
  Po zadání Objednávky Prodávající neprodleně potvrdí její přijetí a zároveň Objednávku akceptuje k realizaci. Potvrzení přijetí Objednávky a její přijetí k realizaci probíhá zasláním příslušného e-mailu Zákazníkovi ze strany Prodávajícího na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou při zadávání Objednávky, která obsahuje minimálně prohlášení Prodávajícího o přijetí objednávky. Objednávka a její přijetí k realizaci a potvrzení uzavření Kupní smlouvy. Po obdržení výše uvedeného e-mailu zákazníkem je mezi zákazníkem a prodávajícím uzavřena kupní smlouva.
  Obsah uzavřené kupní smlouvy je zaznamenáván, zabezpečen a zpřístupněn Zákazníkovi (1) poskytnutím těchto Pravidel na webových stránkách Internetového obchodu a (2) zasláním e-mailové zprávy Zákazníkovi podle bodu 3.3.2. řádu. Obsah kupní smlouvy je dodatečně evidován a zabezpečen v IT systému Internetového obchodu prodávajícího.
 1. ZPŮSOBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY ZA PRODUKT

  Prodávající poskytuje zákazníkovi na základě kupní smlouvy následující způsoby platby:
  Na dobírku při předání.
  Platba v hotovosti při vyzvednutí.
  Platba bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího.
  Banka: Ukázka ING Bank Śląski S.A..
  Číslo účtu: 87 1050 1461 1000 0022 7455 4076
  Elektronické platby a platby kartou prostřednictvím webu BlueMedia – možné aktuální způsoby platby jsou uvedeny na webu Internetového obchodu v záložce „Způsoby platby“ a na webu BLUE MEDIA a níže:
  Kreditní karty:
  * Vízum
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCardElectronic
  *Maestro"
  Zúčtování transakcí elektronickými platbami a platebními kartami se provádí podle volby Zákazníka prostřednictvím webových stránek BlueMedia

  Subjektem poskytujícím online platební služby je Blue Media S.A.“
 1. CENA, ZPŮSOB A TERMÍN DODÁNÍ A ODBĚRU PRODUKTU

  Doručení produktu je možné na území Polské republiky.
  Dodání Produktu Zákazníkovi je zpoplatněné, pokud kupní smlouva nestanoví jinak. Náklady na dodání produktu (včetně poplatků za dopravu, doručení a poštovní služby) jsou zákazníkovi uvedeny na webových stránkách internetového obchodu v záložce „Doba dodání a náklady“ a při zadávání objednávky, včetně případů, kdy zákazník projeví vůli být vázán kupní smlouvy.
  Osobní odběr Produktu Zákazníkem je zdarma.
  Prodávající poskytuje Zákazníkovi následující způsoby doručení nebo převzetí Produktu:
  Doručení kurýrem, doručení kurýrem na dobírku.
  Osobní odběr možný na: 91-316 Łódź, ul. Warmińska 1a, - v pracovní dny od 9:00 do 17:00.
  Doba dodání Produktu Zákazníkovi je do 7 Pracovních dnů, pokud není v popisu daného Produktu nebo při zadávání Objednávky uvedena lhůta kratší. V případě Produktů s různými dodacími lhůtami je termínem dodání nejdelší daný termín, který však nesmí přesáhnout 7 Pracovních dnů. Počátek lhůty dodání Produktu Zákazníkovi se počítá takto:
  Pokud Zákazník zvolí způsob platby bankovním převodem, elektronickou platbou nebo platební kartou - doba vyřízení objednávky se počítá od okamžiku získání kladné autorizace platby.
  Pokud si zákazník zvolí způsob platby na dobírku - ode dne uzavření kupní smlouvy.
   1. Datum připravenosti Produktu k vyzvednutí Zákazníkem - pokud si Zákazník zvolí Osobní vyzvednutí Produktu, bude Produkt připraven k vyzvednutí Zákazníkem do 2 Pracovních dnů, pokud není v popisu Zboží uvedeno kratší lhůta. produktu nebo při zadávání objednávky. V případě Produktů s různými termíny připravenosti k odběru je datem připravenosti k odběru nejdelší daný termín, který však nesmí přesáhnout 2 Pracovní dny. O připravenosti Produktu k odběru bude Zákazník dodatečně informován Prodávajícím zasláním příslušného e-mailu na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou při zadávání Objednávky. Počátek doby připravenosti Produktu k vyzvednutí Zákazníkem se počítá takto:
    Zvolí-li Zákazník způsob platby bankovním převodem, elektronickou platební kartou nebo platební kartou - ode dne připsání částky na bankovní účet prodávajícího nebo zúčtovací účet.
    Zvolí-li Zákazník hotovost při osobním odběru - ode dne uzavření Kupní smlouvy.

 1. REKLAMACE VÝROBKU

  Základ a rozsah odpovědnosti Prodávajícího vůči Zákazníkovi, má-li prodaný Produkt fyzickou nebo právní vadu (záruka), jsou definovány obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem (zejména v § 556-576 občanského zákoníku). ).
  Prodávající je povinen dodat Zákazníkovi Produkt bez vad. Podrobné informace o odpovědnosti Prodávajícího za vadu Produktu a právech Zákazníka jsou uvedeny na stránkách Internetového obchodu v záložce „Reklamace zboží“.
  Zákazník může podat stížnost např.
  písemně na adresu: 91-316 Łódź, ul. Warmińska 1a
  v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na adresu: distribution@laborpro.pl
  Zákazníkovi se doporučuje, aby v popisu reklamace uvedl: (1) údaje a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druh a datum vady; (2) požadovat způsob, jak uvést produkt do souladu s kupní smlouvou nebo prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy; a (3) kontaktní údaje stěžovatele – usnadní a urychlí projednání reklamace Prodávajícím. Požadavky uvedené v předchozí větě jsou pouze doporučením a nemají vliv na účinnost reklamací podaných bez doporučeného popisu reklamace.
  1. Prodávající odpoví na reklamaci Zákazníka neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne jejího podání. Pokud zákazník, který je spotřebitelem, žádal výměnu věci nebo odstranění vady nebo předložil prohlášení o snížení ceny s uvedením částky, o kterou má být cena snížena, a prodávající na tento požadavek neodpověděl do 14 kalendářních dnů, má se za to, že žádost byla oprávněná.
   Zákazník, který uplatňuje práva ze záruky, je povinen doručit vadný Produkt na adresu: 91-316 Łódź, ul. Warmińska 1a. V případě Zákazníka, který je spotřebitelem, nese náklady na dodání Produktu Prodávající, v případě Zákazníka, který není spotřebitelem, nese náklady na dodání Zákazník. Pokud by vzhledem k druhu Produktu nebo způsobu jeho instalace bylo dodání Produktu Zákazníkem nadměrně obtížné, je Zákazník povinen zpřístupnit Produkt Prodávajícímu v místě, kde se Produkt nachází.
 1. MIMO SOUDNÍ ZPŮSOBY VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A VYHLEDÁVÁNÍ REKLAMACE A PRAVIDLA PŘÍSTUPU K TĚMTO POSTUPŮM

  Podrobné informace o možnosti Zákazníka, který je spotřebitelem, využít mimosoudní způsoby vyřizování stížností a nápravy, jakož i pravidla přístupu k těmto postupům jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele na adrese : https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
  K dispozici je také kontaktní místo u prezidenta Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl nebo písemná adresa: Pl. Powstańców Warszawy 1, Varšava) , jejímž úkolem je mimo jiné poskytování pomoci spotřebitelům ve věcech mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.
  Spotřebitel má následující vzorové možnosti využití mimosoudních způsobů vyřizování stížností a uplatňování nároků: (1) podání návrhu na řešení sporu ke stálému smírnému spotřebitelskému soudu (více informací na: http://www.spsk.wiih .org.pl/); (2) žádost o mimosoudní řešení sporu vojvodskému inspektorovi Obchodní inspekce (více informací na webových stránkách inspektora příslušného podle místa podnikání prodávajícího); a (3) pomoc místního (obecního) ombudsmana spotřebitelů nebo sociální organizace, mezi jejíž statutární úkoly patří ochrana spotřebitele (včetně Sdružení spotřebitelů, Sdružení polských spotřebitelů). Poradenství je poskytováno mimo jiné e-mailem na adrese poradenství@dlakonsumentow.pl a na lince spotřebitelské důvěry 801 440 220 (linka je otevřena v Pracovní dny od 8:00 do 18:00, poplatek za připojení dle tarifu operátora).
  1. Na http://ec.europa.eu/consumers/odr je online platforma pro řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli na úrovni EU (platforma ODR). Platforma ODR je interaktivní a vícejazyčný web s komplexním servisním místem pro spotřebitele a podnikatele usilující o mimosoudní řešení sporu ze smluvních závazků vyplývajících z online kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb (více informací na webových stránkách samotné platformy nebo na webových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
 1. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (POKUPNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ OD 25. PROSINCE 2014)

  Spotřebitel, který uzavřel smlouvu na dálku, může od ní odstoupit do 14 kalendářních dnů bez uvedení důvodu a bez vynaložení nákladů, kromě nákladů uvedených v písm. 8.8 Pravidel. Pro dodržení lhůty stačí zaslat vyjádření před jejím uplynutím. Prohlášení o odstoupení od smlouvy lze podat např.
  písemně na adresu: 91-316 Łódź, ul. Warminska 1a;
  v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na adresu: kontakt@milkshakeshop.pl
  Vzorový vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je uveden v příloze č. 2 zákona o právech spotřebitelů a je navíc dostupný na stránkách Internetového obchodu v záložce „Odstoupení od smlouvy“. Spotřebitel může použít šablonu formuláře, ale není to povinné.
  Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet:
  u smlouvy, na jejímž základě Prodávající vydá Produkt, je povinen převést své vlastnické právo (např. Kupní smlouva) – převzetím Produktu spotřebitelem nebo jím určenou třetí stranou s výjimkou dopravce, a v případě smlouva, která: (1) pokrývá mnoho Produktů, které jsou dodávány samostatně, v dávkách nebo po částech – od převzetí posledního Produktu, šarže nebo části, nebo (2) spočívá v pravidelném doručování Produktů po stanovenou dobu – od převzetí vlastnictví prvního z Produktů;
  u ostatních smluv - ode dne uzavření smlouvy.
  1. V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se smlouva považuje za neplatnou.
   Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, vrátit spotřebiteli všechny platby, které uhradil, včetně nákladů na dodání Produktu (kromě dodatečné náklady vyplývající ze způsobu doručení zvoleného Zákazníkem, který je jiný než nejlevnější standardní způsob doručení dostupný v Internetovém obchodě). Prodávající vrátí platbu stejným způsobem platby, jaký použil spotřebitel, ledaže spotřebitel výslovně souhlasil s jiným způsobem vrácení, který pro něj nepředstavuje žádné náklady. Pokud Prodávající nenabídl, že si Produkt od spotřebitele vyzvedne sám, může zadržet vrácení plateb přijatých od spotřebitele, dokud produkt neobdrží zpět nebo dokud spotřebitel nedoloží jeho vrácení, podle toho, která událost nastane dříve.
   Spotřebitel je povinen neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, vrátit Produkt Prodávajícímu nebo jej předat osobě pověřené Prodávajícím k jeho vyzvednutí, ledaže Prodávající navrhl že si Produkt vyzvedne sám. Pro dodržení termínu stačí zaslat Produkt zpět před uplynutím jeho platnosti. Spotřebitel může vrátit Produkt na následující adresu: 91-316 Łódź, ul. Warmińska 1a. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty Produktu v důsledku jeho používání způsobem, který přesahuje rámec toho, co je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a fungování Produktu.
  2. Případné náklady spojené s odstoupením spotřebitele od smlouvy, které je spotřebitel povinen nést:
   Pokud spotřebitel zvolil jiný způsob dodání Produktu, než je nejlevnější obvyklý způsob dodání dostupný v Internetovém obchodě, není Prodávající povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, které mu tím vznikly.
   Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení Produktu.
   V případě Produktu, který je službou, jejíž plnění – na výslovnou žádost spotřebitele – začalo před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel, který uplatní právo na odstoupení od smlouvy po podání takové žádosti je povinen uhradit poskytnuté služby do doby odstoupení od smlouvy. Výše úhrady se vypočítá úměrně k rozsahu poskytované služby s přihlédnutím k ceně nebo odměně sjednané ve smlouvě. Pokud je cena nebo odměna nepřiměřená, základem pro výpočet této částky je tržní hodnota poskytnutého plnění.
 1. PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY UZAVŘENÉ NA DÁLKU NEMÁ SPOTŘEBITEL VE VZTAHU KE SMLOUVÁM:

  1. (1) pro poskytování služeb, pokud prodávající plně poskytl službu s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením poskytování služby informován, že po poskytnutí služby prodávajícím ztratí právo na odstoupení od smlouvy; (2) ve kterém cena nebo odměna závisí na výkyvech finančního trhu, nad nimiž Prodávající nemá kontrolu a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; (3)  ve kterém je předmětem služby neprefabrikovaný výrobek, vyrobený podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb; (4) ve kterém je předmětem služby Výrobek podléhající rychlé zkáze nebo s krátkou trvanlivostí; (5) ve kterém je předmětem služby Produkt dodaný v uzavřeném obalu, který po otevření obalu nelze vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů, pokud byl obal otevřen po dodání; (6) ve kterém jsou předmětem služby Produkty, které jsou po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně spojeny s jinými věcmi; (7) ve kterých jsou předmětem služby alkoholické nápoje, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření kupní smlouvy a jejichž dodání se může uskutečnit až po uplynutí 30 dnů a jejichž hodnota závisí na kolísání trhu, nad nímž prodávající nemá kontrolu; (8) ve kterém spotřebitel výslovně požadoval, aby se k němu prodávající dostavil s žádostí o neodkladnou opravu nebo údržbu; pokud Prodávající poskytuje další služby jiné než ty, které požadoval spotřebitel, nebo poskytuje jiné Produkty než náhradní díly nezbytné k provedení opravy nebo údržby, má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k doplňkovým službám nebo produktům; 9) v nichž jsou předmětem služby zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačové programy dodávané v zapečetěném obalu, pokud byl obal po dodání otevřen; 10) pro dodání novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv o předplatném; 11) uzavřené veřejnou dražbou; 12) pro poskytování služeb v oblasti ubytování, jiných než obytných, přepravy zboží, pronájmu automobilů, stravování, služeb souvisejících s volnočasovými, zábavními, sportovními nebo kulturními akcemi, pokud smlouva stanoví den nebo dobu poskytování služby; (13) pro dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud poskytování služby začalo s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co jej prodávající informoval o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy.
  1. USTANOVENÍ O HOSPODÁŘSKÝCH SUBJEKTECH

   1. Tato část Pravidel a ustanovení v nich obsažená se vztahují pouze na zákazníky a příjemce služeb, kteří nejsou spotřebiteli.
   2. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené se zákazníkem, který není spotřebitelem, do 14 kalendářních dnů ode dne jejího uzavření. Odstoupení od kupní smlouvy v tomto případě může proběhnout bez udání důvodu a nevede ke vzniku žádných nároků ze strany zákazníka, který není spotřebitelem, vůči prodávajícímu.
   3. V případě zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, má prodávající právo omezit dostupné způsoby platby, včetně požadavku na platbu předem zcela nebo částečně, bez ohledu na způsob platby zvolený zákazníkem a skutečnost uzavření kupní smlouvy.
   4. Vydáním Produktu Prodávajícím dopravci přecházejí výhody a břemena spojená s Produktem a riziko náhodné ztráty nebo poškození Produktu na Zákazníka, který není spotřebitelem. V takovém případě Prodávající nenese odpovědnost za ztrátu, ztrátu nebo poškození Produktu vzniklé v důsledku jeho přijetí k přepravě až do jeho vydání Zákazníkovi a za zpoždění při přepravě zásilky.
   5. Pokud je Produkt zasílán Zákazníkovi prostřednictvím přepravce, je Zákazník, který není spotřebitelem, povinen zásilku zkontrolovat v čase a způsobem přijatým pro zásilky tohoto typu. Zjistí-li, že během přepravy došlo ke ztrátě nebo poškození Produktu, je povinen provést veškeré úkony potřebné k určení odpovědnosti dopravce.
   6. Podle čl. 558 § 1 občanského zákoníku je vyloučena odpovědnost prodávajícího ze záruky za produkt vůči zákazníkovi, který není spotřebitelem.
   7. V případě příjemců služeb, kteří nejsou spotřebiteli, může poskytovatel služeb vypovědět smlouvu o poskytování elektronických služeb s okamžitou platností a bez uvedení důvodů zasláním příslušného prohlášení zákazníkovi.
   8. Odpovědnost Poskytovatele služeb/Prodávajícího vůči Příjemci Služby/Zákazníkovi, který není spotřebitelem, bez ohledu na její právní základ, je omezena - jak v rámci jednoho nároku, tak i pro jakékoli nároky celkem - na částku zaplacené ceny a nákladů na dodání podle kupní smlouvy, ale ne více než na částku jednoho tisíce zlotých. Poskytovatel služeb/Prodávající odpovídá Příjemci služby/Zákazníkovi, který není spotřebitelem, pouze za typické škody předvídatelné v době uzavření smlouvy a neodpovídá za ušlý zisk ve vztahu k Zákazníkovi/Zákazníkovi, který není spotřebitelem.
   9. Veškeré spory vzniklé mezi Prodávajícím / Poskytovatelem služeb a Zákazníkem / Příjemcem služby, který není spotřebitelem, budou předloženy soudu příslušnému pro sídlo Prodávajícího / Poskytovatele služeb.
   10. "1. Správcem osobních údajů poskytnutých kupujícím při používání obchodu je prodávající. Podrobné informace o zpracování osobních údajů prodávajícím – včetně dalších účelů a důvodů pro zpracování údajů, jakož i příjemců údajů – naleznete v zásadách ochrany osobních údajů dostupných v obchodě – z důvodu zásady transparentnosti obsažené v obecném nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů (EU) – "GDPR".

    2. Účelem zpracování údajů kupujícího prodávajícím, které kupující poskytl v souvislosti s nákupy v obchodě, je realizace objednávek. Základem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě: kupní smlouva nebo úkony učiněné na žádost kupujícího, směřující k jejímu uzavření (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), právní povinnost prodávajícího související s účetnictvím (čl. 6 odst. 1 písm. c)) a oprávněný zájem prodávajícího spočívající ve zpracování údajů za účelem určení, prošetření nebo obhajoby případných nároků (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)."

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

   1. Smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu jsou uzavírány v polštině.
   2. Změny nařízení:
    1. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo provádět změny v Pravidlech ze závažných důvodů, tj.: změny v zákoně; změny v platebních a dodacích metodách - v rozsahu, v jakém tyto změny ovlivňují provádění ustanovení tohoto nařízení.
    2. V případě uzavírání průběžných smluv na základě těchto Pravidel (např. poskytování elektronických služeb – účet) jsou změněné předpisy pro Příjemce služby závazné, pokud byly splněny požadavky stanovené v čl. 384 a 384[1] občanského zákoníku, tj. Zákazník byl řádně informován o změnách a nevypověděl smlouvu do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení. V případě, že změna Pravidel bude mít za následek zavedení jakýchkoli nových poplatků nebo zvýšení stávajících, má zákazník, který je spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy.
    3. V případě uzavření smluv jiné povahy než trvalých smluv (např. kupní smlouvy) na základě těchto předpisů změny předpisů nijak neovlivní nabytá práva příjemců služeb / zákazníků, kteří jsou spotřebiteli před datem vstupu změn předpisů v platnost, zejména změny předpisů nebudou mít vliv na již zadané nebo zadané objednávky a uzavřené, realizované nebo uzavřené smlouvy o prodeji.
   3. Ve věcech, na které se tento řád nevztahuje, se použijí obecně platná ustanovení polského práva, zejména: občanský zákoník; zákon o poskytování elektronických služeb ze dne 18. července 2002 (Sbírka zákonů z roku 2002, č. 144, položka 1204, ve znění pozdějších předpisů); pro kupní smlouvy uzavřené od 25. prosince 2014 se zákazníky, kteří jsou spotřebiteli – ustanovení zákona o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014 (sbírka zákonů z roku 2014, položka 827, ve znění pozdějších předpisů); a další příslušná ustanovení univerzálně.