dealavo
 • Zásady ochrany osobních údajů

Soukromí

Obchodní podmínky - MILKSHAKESHOP

OBSAH:

 1. OBECNÉ
 2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ
 3. ÚČEL, ZÁKLAD, DOBA A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
 4. PŘÍJEMCI ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
 5. PROFILOVÁNÍ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
 6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
 7. SOUBORY COOKIE V INTERNETOVÉM OBCHODĚ, PROVOZNÍ ÚDAJE A ANALÝZY
 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. . OBECNÉ
  1. Tyto zásady ochrany osobních údajů Internetového obchodu slouží pro informační účely, což znamená, že nejsou zdrojem povinností pro Příjemce služeb nebo Zákazníky Internetového obchodu. Zásady ochrany osobních údajů obsahují především pravidla týkající se zpracování osobních údajů Správcem v Internetovém obchodě, včetně důvodů, účelů a rozsahu zpracování osobních údajů a práv subjektů údajů, jakož i informace o používání cookies a analytických nástrojů v Internetovém obchodě.
  2. Správcem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím internetového obchodu je Dorota Falborska, Izabela Dylewska, Sławomir Pożycki, která podniká pod názvem Euro-Fryz s.c. Dorota Falborska, Izabela Dylewska, Sławomir Pożycki, zapsaná v centrálním registru a informace o hospodářské činnosti Polské republiky vedené ministrem hospodářství a mají: adresu místa podnikání a doručovací adresu: 91-324 Lodž, Warmińska 1a, NIP 726-23-93-168, REGON 472909905, e-mailová adresa: kontakt@milkshakeshop.pl, kontaktní telefon: 790301333 - dále jen "Správce" a zároveň Poskytovatel služeb Internetového obchodu a Prodávající.
  3. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů jmenovaného správcem: inspektorochronydanych@eurofryz.pl
  4. Osobní údaje v Internetovém obchodě jsou Správcem zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen "GDPR" nebo "Nařízení GDPR". Oficiální znění nařízení GDPR: viz
  5. Používání internetového obchodu, včetně nákupů, je dobrovolné. Stejně tak je poskytnutí osobních údajů Zákazníkem prostřednictvím Internetového obchodu dobrovolné, s výhradou dvou výjimek: (1) uzavření smluv se Správcem – neposkytnutí osobních údajů nezbytných pro uzavření a plnění kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronických služeb se Správcem má za následek nemožnost uzavření této smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě smluvním požadavkem a pokud chce subjekt údajů uzavřít danou smlouvu se Správcem, je povinen požadované údaje poskytnout. Rozsah údajů potřebných k uzavření smlouvy je pokaždé předem uveden na webových stránkách Internetového obchodu a v Pravidlech internetového obchodu; (2) zákonné povinnosti Správce - poskytnutí osobních údajů je zákonný požadavek vyplývající z obecně platných právních předpisů, které správci ukládají povinnost zpracovávat osobní údaje (např. zpracování údajů za účelem vedení daňového nebo účetního účetnictví) a jejich neposkytnutí znemožní správci tyto povinnosti splnit.
  6. Správce věnuje zvláštní pozornost ochraně zájmů osob, kterým osobní údaje zpracovává, a zejména odpovídá a zajišťuje, aby jím shromažďované údaje byly: (1) zpracovávány v souladu se zákonem; (2) shromažďovány pro stanovené legitimní účely a nejsou předmětem dalšího zpracování neslučitelného s těmito účely; 3) věcně správné a přiměřené ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány; (4) uchovávány ve formě umožňující identifikaci osob, kterých se týkají, a to ne déle, než je nezbytné k dosažení účelu zpracování, a (5) zpracovávány způsobem, který zajistí odpovídající zabezpečení osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo protiprávním zpracováním a náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, a to pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření.
  7. S přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování a k různě závažnému riziku porušení práv a svobod fyzických osob zavádí správce vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil, že zpracování probíhá v souladu s tímto nařízením, a aby jej mohl prokázat. Tato opatření se podle potřeby přezkoumávají a aktualizují. Správce uplatňuje technická opatření, aby zabránil neoprávněným osobám získat a změnit osobní údaje zaslané elektronicky.
   8. Všechna slova, výrazy a akronymy, které se objevují v těchto zásadách ochrany osobních údajů a začínají velkým písmenem (např. Prodejce, Internetový obchod, Elektronická služba), by měly být chápány v souladu s jejich definicí obsaženou v Pravidlech internetového obchodu dostupných na webových stránkách Internetového obchodu.


 2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ
  1. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna z těchto podmínek: 1) subjekt údajů souhlasil se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů; 2) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů; (3) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje; nebo (4) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany, s výjimkou případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.
  2. Zpracování osobních údajů Správcem vyžaduje pokaždé alespoň jeden z důvodů uvedených v bodě 2.1 zásad ochrany osobních údajů. Konkrétní důvody pro zpracování osobních údajů Příjemců služeb a Zákazníků Internetového obchodu Správcem jsou uvedeny v další části zásad ochrany osobních údajů – ve vztahu k danému účelu zpracování osobních údajů Správcem.


 3. ÚČEL, ZÁKLAD, DOBA A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
  1. Účel, základ, doba a rozsah, jakož i příjemci osobních údajů zpracovávaných Správcem pokaždé vyplývají z činností provedených daným Příjemcem Služby nebo Zákazníkem v Internetovém obchodě. Pokud se například zákazník rozhodne nakupovat v internetovém obchodě a zvolí osobní odběr zakoupeného produktu namísto kurýrního doručení, budou jeho osobní údaje zpracovány za účelem plnění uzavřené kupní smlouvy, ale na žádost správce již nebudou k dispozici dopravci provádějícímu přepravu.
  2. Správce může zpracovávat osobní údaje v Internetovém obchodě pro následující účely, a to z následujících důvodů, v obdobích a v následujícím rozsahu:
   1. Účel zpracování údajů:
    1. Plnění kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronických služeb nebo provedení opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením výše uvedených smluv
   2. Právní základ pro zpracování a doba uchovávání údajů:
    1. Článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR (plnění smlouvy)
    2. Údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou pro plnění, ukončení nebo jiné vypršení uzavřené smlouvy.
   3. Rozsah zpracovávaných údajů:
    1. Plnění kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronických služeb nebo provedení opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením výše uvedených smluv
    2. Článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR (plnění smlouvy)
    3. Údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou pro plnění, ukončení nebo jiné vypršení uzavřené smlouvy.
    4. Maximální rozsah: jméno a příjmení; e-mailová adresa; kontaktní telefonní číslo; doručovací adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, země), adresa bydliště/obchodu/sídla (pokud se liší od doručovací adresy).
    5. V případě Příjemců služeb nebo Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, může Správce dodatečně zpracovávat název společnosti a daňové identifikační číslo (DIČ) Příjemce služby nebo Zákazníka.
    6. Uvedený rozsah je maximální – například v případě osobního odběru není nutné uvádět doručovací adresu.
   4. Účel zpracování údajů:
    1. Přímý marketing
   5. Právní základ pro zpracování a doba uchovávání údajů:
    1. Plnění kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronických služeb nebo provedení opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením výše uvedených smluv
    2. Článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR (plnění smlouvy)
    3. Údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou pro plnění, ukončení nebo jiné vypršení uzavřené smlouvy.
    4. Maximální rozsah: jméno a příjmení; e-mailová adresa; kontaktní telefonní číslo; doručovací adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, země), adresa bydliště/obchodu/sídla (pokud se liší od doručovací adresy).
    5. V případě Příjemců služeb nebo Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, může Správce dodatečně zpracovávat název společnosti a daňové identifikační číslo (DIČ) Příjemce služby nebo Zákazníka.
    6. Uvedený rozsah je maximální – například v případě osobního odběru není nutné uvádět doručovací adresu.
   6. Rozsah zpracovávaných údajů:
    1. E-mailová adresa
   7. Účel zpracování údajů:
    1. Marketing
   8. Právní základ pro zpracování a doba uchovávání údajů:
    1. Článek 6(1)(a) Nařízení GDPR (souhlas)
    2. Údaje jsou uchovávány, dokud subjekt údajů neodvolá svůj souhlas s dalším zpracováním svých údajů za tímto účelem.
   9. Rozsah zpracovávaných údajů:
    1. Jméno, e-mailová adresa
   10. Účel zpracování údajů:
    1. Vyjádření názoru zákazníka k uzavřené kupní smlouvě
   11. Právní základ pro zpracování a doba uchovávání údajů:
    1. Článek 6(1)(a) Nařízení GDPR
    2. Údaje jsou uchovávány, dokud subjekt údajů neodvolá svůj souhlas s dalším zpracováním svých údajů za tímto účelem.
   12. Rozsah zpracovávaných údajů:
    1. E-mailová adresa
   13. Účel zpracování údajů:
    1. Vedení daňových nebo účetních knih
   14. Právní základ pro zpracování a doba uchovávání údajů:
    1. Plnění kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronických služeb nebo provedení opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením výše uvedených smluv
    2. Článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR (plnění smlouvy)
    3. Údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou pro plnění, ukončení nebo jiné vypršení uzavřené smlouvy.
    4. Maximální rozsah: jméno a příjmení; e-mailová adresa; kontaktní telefonní číslo; doručovací adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, země), adresa bydliště/obchodu/sídla (pokud se liší od doručovací adresy).
    5. V případě Příjemců služeb nebo Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, může Správce dodatečně zpracovávat název společnosti a daňové identifikační číslo (DIČ) Příjemce služby nebo Zákazníka.
    6. Uvedený rozsah je maximální – například v případě osobního odběru není nutné uvádět doručovací adresu.
   15. Rozsah zpracovávaných údajů:
    1. Jméno a příjmení; adresa bydliště/firmy/sídla (pokud se liší od doručovací adresy), název společnosti a daňové identifikační číslo (DIČ) Příjemce služby nebo Zákazníka
   16. Účel zpracování údajů:
    1. Určení, vymáhání nebo obhajoba nároků, které mohou být vzneseny Správcem nebo které mohou být vzneseny vůči Správci
   17. Právní základ pro zpracování a doba uchovávání údajů:
    1. Článek 6(1)(f) Nařízení GDPR
    2. Údaje jsou uchovávány po dobu trvání oprávněného zájmu sledovaného Správcem, nejdéle však po dobu promlčení nároků vůči subjektu údajů z důvodu obchodní činnosti Správce. Promlčecí lhůta je stanovena zákonem, zejména občanským zákoníkem (základní promlčecí lhůta pro nároky související s podnikáním je tři roky, u kupní smlouvy dva roky).
   18. Rozsah zpracovávaných údajů:
    1. Jméno a příjmení; kontaktní telefonní číslo; e-mailová adresa; doručovací adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, země), adresa bydliště/obchodu/sídla (pokud se liší od doručovací adresy).
    2. V případě Příjemců služeb nebo Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, může Správce dodatečně zpracovávat název společnosti a daňové identifikační číslo (DIČ) Příjemce služby nebo Zákazníka.


 4. PŘÍJEMCI ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
  1. Pro řádné fungování Internetového obchodu, včetně realizace uzavřených Kupních smluv, je nezbytné, aby Správce využíval služeb externích subjektů (např. poskytovatel software, kurýr nebo subjekt platebních služeb). Správce využívá pouze služeb zpracovatelů, kteří poskytují dostatečné záruky pro provedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky GDPR a chránilo práva subjektů údajů.
  2. K předávání údajů Správcem nedochází ve všech případech a ne všem příjemcům nebo kategoriím příjemců uvedeným v zásadách ochrany osobních údajů – Správce předává údaje pouze tehdy, je-li to nezbytné k dosažení daného účelu zpracování osobních údajů a pouze v rozsahu nezbytném k jeho dosažení. Pokud například Zákazník využije osobní odběr, jeho údaje nebudou předány dopravci spolupracujícímu se Správcem.
  3. Osobní údaje Příjemců služeb a Zákazníků Internetového obchodu mohou být předány následujícím příjemcům nebo kategoriím příjemců:
   1. dopravci / zasilatelé / kurýrní zprostředkovatelé - v případě Zákazníka, který používá Internetový obchod se způsobem doručení Produktu poštou nebo kurýrem, Správce poskytuje shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému dopravci, zasílateli nebo zprostředkovateli provádějícímu zásilky na žádost Správce v rozsahu nezbytném pro doručení Produktu Zákazníkovi.
   2. subjekty obsluhující elektronické platby nebo platební karty - v případě Zákazníka, který používá Internetový obchod se způsobem elektronické platby nebo platební karty, Správce poskytuje shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému subjektu obsluhujícímu výše uvedené platby v Internetovém obchodě na žádost Správce v rozsahu nezbytném pro zpracování platby provedené Zákazníkem.
   3. věřitelé / pronajímatelé - v případě Zákazníka, který používá způsob platby ve splátkách nebo leasingových platbách v Internetovém obchodě, Správce poskytne shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému věřiteli nebo pronajímateli, který obsluhuje výše uvedené platby v Internetovém obchodě na žádost Správce v rozsahu nezbytném pro zpracování platby provedené Zákazníkem.
   4. dodavatelé systému průzkumu veřejného mínění - v případě Zákazníka, který souhlasil s vyjádřením názoru na uzavřenou Kupní smlouvu, Správce poskytuje shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému subjektu, který poskytuje systém průzkumů poskytujících názory na uzavřené Kupní smlouvy v Internetovém obchodě na žádost Správce v rozsahu nezbytném pro vyjádření názoru Zákazníka prostřednictvím systému průzkumů veřejného mínění.
   5. poskytovatelé služeb dodávající Správci technická, IT a organizační řešení, umožňující Správci vykonávat podnikatelskou činnost, včetně Internetového obchodu a elektronických služeb poskytovaných jeho prostřednictvím (zejména dodavatelé počítačového softwaru pro provoz Internetového obchodu, poskytovatelé e-mailu a hostingu a poskytovatelé softwaru pro řízení společnosti a technickou pomoc Správci)  - Správce poskytuje shromážděné osobní údaje zákazníka vybranému dodavateli jednajícímu jeho jménem pouze v případě a v rozsahu nezbytném pro dosažení daného účelu zpracování údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.
   6. poskytovatelé účetních, právních a poradenských služeb poskytující Správci účetní, právní nebo poradenskou podporu (zejména účetní kancelář, advokátní kancelář nebo společnost vymáhající pohledávky) - Správce poskytuje shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému dodavateli jednajícímu jeho jménem pouze v případě a v rozsahu nezbytném pro dosažení daného účelu zpracování údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.


 5. PROFILOVÁNÍ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
  1. Nařízení GDPR ukládá Správci povinnost informovat o automatizovaném rozhodování, včetně profilování, uvedeném v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení GDPR a – alespoň v těchto případech – relevantní informace o zásadách jejich tvorby, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů. S ohledem na tuto skutečnost poskytuje Správce informace o možném profilování v této části zásad ochrany osobních údajů.
  2. Správce může používat profilování v Internetovém obchodě pro účely přímého marketingu, ale rozhodnutí učiněná na jeho základě Správcem se netýkají uzavření nebo odmítnutí uzavření kupní smlouvy nebo možnosti využití elektronických služeb v Internetovém obchodě. Účinkem používání profilování v Internetovém obchodě může být například poskytnutí slevy dané osobě, zaslání slevového kódu, připomenutí nedokončených nákupů, zaslání návrhu Produktu, který může odpovídat zájmům nebo preferencím dané osoby, nebo navržení lepších podmínek ve srovnání se standardní nabídkou Internetového obchodu. Navzdory profilování se daná osoba svobodně rozhodne, zda bude chtít využít takto získanou slevu, nebo lepší podmínky a provést nákup v Internetovém obchodě.
  3. Profilování v Internetovém obchodě spočívá v automatické analýze nebo prognóze chování dané osoby na webových stránkách Internetového obchodu, např. přidáním konkrétního produktu do košíku, procházením stránky konkrétního produktu v internetovém obchodě nebo analýzou předchozí historie nákupů provedených v internetovém obchodě. Podmínkou takového profilování je, že Správce má osobní údaje dané osoby, aby jí mohl zaslat například slevový kód.
  4. Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které vůči němu zakládá právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.


 6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
  1. Právo na přístup, opravu, omezení, výmaz nebo přenositelnost - subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, opravu, výmaz ("právo být zapomenut") nebo omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenos svých údajů. Bližší podmínky pro uplatnění výše uvedených práv jsou uvedeny v článcích 15-21 Nařízení GDPR.
  2. Právo kdykoli odvolat souhlas – osoba, jejíž údaje Správce zpracovává na základě souhlasu (dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení GDPR), má právo souhlas kdykoliv odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování, které bylo učiněno na základě souhlasu před jeho odvoláním.
  3. Právo podat stížnost u dozorového orgánu – osoba, jejíž údaje Správce zpracovává, má právo podat stížnost u dozorového orgánu způsobem a způsobem uvedeným v ustanoveních nařízení GDPR a polského práva, zejména zákona o ochraně osobních údajů. Dozorovým úřadem v Polsku je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  4. Právo vznést námitku - subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku - z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace - proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, na základě článku 6(1)(e) (veřejný zájem nebo úkoly) nebo f) (oprávněný zájem správce), včetně profilování na základě těchto ustanovení. V takovém případě správce nesmí tyto osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže existenci závažných oprávněných důvodů pro zpracování, převažujících nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů nebo důvodů pro určení, uplatňování nebo obhajobu právních nároků.
  5. Právo vznést námitku proti přímému marketingu – pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro takový marketing, včetně profilování, pokud zpracování souvisí s takovým přímým marketingem.
  6. Chcete-li uplatnit práva uvedená v této části zásad ochrany osobních údajů, můžete kontaktovat Správce zasláním příslušné písemné zprávy nebo e-mailem na adresu správce uvedenou na začátku zásad ochrany osobních údajů nebo pomocí kontaktního formuláře dostupného na webových stránkách internetového obchodu.


 7. SOUBORY COOKIE V INTERNETOVÉM OBCHODĚ, PROVOZNÍ ÚDAJE A ANALÝZY
  1. Cookies jsou malé textové informace ve formě textových souborů, odeslané serverem a uložené na straně osoby, která navštíví webové stránky internetového obchodu (např. na pevném disku počítače, notebooku nebo na paměťové kartě smartphonu – v závislosti na tom, jaké zařízení návštěvník našeho internetového obchodu používá). Podrobné informace o cookies, stejně jako historii jejich tvorby, naleznete m.in. zde: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
  2. Správce může zpracovávat údaje obsažené v cookies, když návštěvníci používají webové stránky internetového obchodu pro následující účely:
   1. identifikovat Příjemce služby jako přihlášené do Internetového obchodu a prokázat, že jsou přihlášeni;
   2. zapamatování Produktů přidaných do košíku za účelem zadání Objednávky;
   3. zapamatování údajů z vyplněných objednávkových formulářů, průzkumů nebo přihlašovacích údajů do internetového obchodu;
   4. přizpůsobení obsahu webových stránek internetového obchodu individuálním preferencím příjemce služby (např. pokud jde o barvy, velikost písma, rozvržení stránky) a optimalizaci používání webových stránek internetového obchodu;
   5. vedení anonymních statistik ukazujících, jak používat webové stránky internetového obchodu;
   6. remarketing, tj. zkoumání charakteristik chování návštěvníků Internetového obchodu prostřednictvím anonymní analýzy jejich aktivit (např. opakované návštěvy konkrétních stránek, klíčových slov apod.) za účelem vytvoření jejich profilu a poskytování reklam přizpůsobených jejich předpokládaným zájmům, a to i při návštěvě jiných webových stránek v reklamní síti společností Google Inc. a Facebook Ireland Ltd.
  3. Ve výchozím nastavení většina webových prohlížečů dostupných na trhu přijímá soubory cookie ve výchozím nastavení. Každý má možnost určit podmínky pro používání cookies pomocí nastavení svého vlastního webového prohlížeče. To znamená, že můžete například částečně omezit (např. dočasně) nebo zcela zakázat možnost ukládání souborů cookie – v druhém případě to však může mít vliv na některé funkce internetového obchodu (například může být nemožné projít cestou objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře z důvodu nepamatování produktů v košíku během dalších kroků zadání objednávky).
  4. Nastavení webového prohlížeče v oblasti Cookies je důležité z hlediska souhlasu s používáním cookies naším internetovým obchodem – v souladu s předpisy může být tento souhlas vyjádřen také prostřednictvím nastavení webového prohlížeče. V případě neexistence takového souhlasu by mělo být odpovídajícím způsobem změněno nastavení webového prohlížeče týkající se souborů cookie.
  5. Podrobné informace o tom, jak změnit nastavení cookies a jejich vlastní odstranění v nejoblíbenějších webových prohlížečích, jsou k dispozici v sekci nápovědy webového prohlížeče a na následujících stránkách (stačí kliknout na odkaz):
   1. v Chromu
   2. ve Firefoxu
   3. v aplikaci Internet Explorer
   4. v prohlížeči Opera
   5. v Safari
   6. v prohlížeči Microsoft Edge
  6. Správce může používat služby Google Analytics v Internetovém obchodě, Universal Analytics poskytované společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) a službu Facebook Pixel poskytovanou společností Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko). Tyto služby pomáhají správci analyzovat provoz v internetovém obchodě. Shromážděné údaje jsou zpracovávány v rámci výše uvedených služeb anonymizovaným způsobem (jedná se o tzv. provozní údaje, které zabraňují identifikaci osoby) za účelem generování statistik užitečných při správě internetového obchodu. Tyto údaje jsou agregované a anonymní, tj. neobsahují identifikační znaky (osobní údaje) osob, které navštíví webové stránky internetového obchodu. Správce využívající výše uvedené služby v Internetovém obchodě shromažďuje takové údaje, jako jsou zdroje a médium získávání návštěvníků Internetového obchodu a jejich chování na webových stránkách Internetového obchodu, informace o zařízeních a prohlížečích, ze kterých navštěvují webové stránky, IP a doménu, geografické údaje a demografické údaje (věk, pohlaví) a zájmy.
  7. Je možné, aby daná osoba snadno zablokovala sdílení služby Google Analytics s informacemi o své činnosti na webových stránkách internetového obchodu - za tímto účelem můžete nainstalovat doplněk prohlížeče poskytovaný společností Google Inc., který je k dispozici zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl


 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Internetový obchod může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Správce naléhá, abyste si po přepnutí na jiné webové stránky přečetli zásady ochrany osobních údajů, které jsou tam stanoveny. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na internetový obchod správce.